Ana Sayfa : Satın Alma Prosedürleri

Satın Alma Prosedürleri

 1. Talep Oluşturulması

  Sağlık tesisi klinik yönetimi hizmet verdiği dönem içerisinde yapacağı planlamalarda hizmetin sunumu aşamasında ihtiyaç olarak belirlediği, tıbbi cihaz, tıbbi sarf ve ilaç gibi malzemeleri, klinikçe belirleyerek sınıflandırır ve sağlık tesisi yönetimine ihtiyaç tespit komisyonları kanalı ile sunar. İhtiyaç tespit komisyonları sağlık tesisinin ilgili klinikçe yapılan taleplerinin gerekliliğini nihai alım kararını verir. Bu aşamadan sonra ihtiyaç tespit komisyonlarınca onaylanan klinik talebi istenen malların taşınır kodlarına göre bir araya getirilerek ilgili taşınır kayıt kontrol yetkililerince nihai talep haline getirilerek imzaya açılır.

 2. Teknik Şartname Oluşturma Süreci

  Talebi oluşturan klinik yönetimi sağlık tesisine taleplerini sunarken aynı zamanda, hangi niteliklerde nasıl bir malzeme/cihaz/ürün alacağını belirlemek için ilgili mala ilişkin teknik şartname hazırlamak durumundadır.
  Teknik şartname biçimsel olarak ilgili sağlık tesisinin standart formu ve antetini içeren, ayrıca fiziksel özellikler, zorunlu özellikle, ambalaj şekli, ölçü birimi ve standartları içeren bir içeriğe uygun şekilde hazırlanmalıdır.
  Piyasada arz edilen ihtiyaç kaleminin genel özelliklerini barındıran teknik şartname, tek kaynaktan temin edilebilen bir ürün olması haricinde rekabet sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır. Teknik şartnameyi o ürünü/malı kullanacak olan uzman kişiler hazırlamalıdır. Teknik şartname kaliteyi ve rekabeti sağlayıcı unsurları içermelidir. Teknik şartname yalın ve anlaşılır olmalıdır. Sadece talep edilen ürünü tanımlamalıdır.

 3. Satınalma Yöntemleri

  * Açık İhale Usulü
  * Pazarlık Usulü
  * Doğrudan Temin Usulü

  Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği.

  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

 4. Satınalma Süreçleri

  Klinik yönetimince oluşturulan ve sağlık tesisince onaylanan talep ve teknik şartnameler, Satınalma yöntemi belirlenerek temin edilmek üzere alıma çıkılır. Belirlenen ihtiyaçlar harcama yetkilisi (Genel Sekreter ya da Hastane Yöneticisi) tarafından alım usulü belirlenerek ihale edilir.           

  İhtiyaçlara ait alım süreçlerinde yeterli bir gerekçe olmadan pazarlık usulü ya da doğrudan temin ile karşılanması mevzuata aykırıdır. Planlı alımlar ve zamanında belirlenmiş ihtiyaçlar rekabete açık şekilde açık ihale usulü ihaleye imkân tanımaktadır (4734/19. Madde).           

  Ayrıca doğrudan temin yöntemiyle alınması planlanan ürün ya da cihazlar her yıl için belirlenen doğrudan temin limitleri kapsamında ve gerekli koşullar oluştuğunda doğrudan temin yöntemiyle alınabilir. Zamanında planlanmış bir ihtiyacın sağlık tesisi yöneticileri tarafından onaylanarak satınalma sürecine dahil edilmesi ile sürecin sonuçlanması ve ilgili ihtiyacın kliniğe sağlanması açık ihale usulünde en az 3 ay süreyi gerektirmektedir. İhtiyacı planlayacak olan klinik yönetimi bu süreci bilerek zamanında ihtiyaç planlaması yapması son derece önemli bir husustur.

 5. İhale Komisyonu Oluşturulması

  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uygulamalarında karşılaşılan tereddütlere açıklık getirilmesi ve bu hususlarda uyulması gereken esasları belirten “Kamu İhale Genel Tebliği” nin Madde 5 kısmında ihale yetkilileri ve ihale komisyonu başlıklı maddesi hükümlerince oluşturulur.
  Buna göre ihalelerde harcama yetkilisinin oluru ile:
  1 Komisyon Başkanı                         
  1 Mali Üye
  1 Üye
  ve en az
  2 Uzman Üye
  olmak üzere toplamda en az 5 üye yedekleri ile birlikte belirlenir.

  Kamu İhale Genel Tebliği.

 6. Mal Kabul ve Muayene

  Satınalma birimlerince alımları gerçekleştirilen ve sözleşmeye bağlanan ürün/Cihazların işlemleri stok birimlerince sipariş çekilerek mal kabul aşamasına getirilir. Mal Kabul sürecinde denetim ve muayene teknik şartnameye uygun şekilde, ayrıca Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine dair Yönetmelik kapsamında işlem gerçekleştirilerek ürünler kabul edilir.

  Satın alma süreçlerinin en önemli aşaması muayene aşamasıdır. Muayene aşamasında komisyon ihale yolu ile alımına karar verilen ürünü, ihale dokümanındaki teknik şartnameye göre inceler ve süreci sonuçlandırır.

  Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlerine Dair Yönetmelik.

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale